Informace pro rodiče

Organizace provozu mateřské školy: 

1.Přijímací řízení

Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let věku dle stanovených kritérií. Na základě žádosti rodičů přijímá děti ředitelka školy.Termín zápisu je stanoven po dohodě se zřizovatelem a včas zveřejněn (měsíc květen). Lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo pravidelným očkováním (potvrzení lékaře na přihlášce). Při přijetí do MŠ stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v mateřské škole. Děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně.Zvláště pak v období adaptace na nové prostředí. V případě, že dítě bez řádné omluvy nenavštěvuje mateřskou školu déle jak 2 týdny, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení docházky.

 

2.Platby v mateřské škole 

Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci úplatu. Úplata se neplatí v posledním ročníku mateřské školy. Úplata za předškolní vzdělávání se platí dle stanovené směrnice.

Stravování –zajišťuje školní jídelna při Základní škole Štefánikova. Výše celodenního stravného je stanovena na 36 Kč. Stravné na následující den se přihlašuje i odhlašuje do 9.00hod. Za nepřítomnost dítěte si můžete vyzvednout oběd do 11.30 hod. Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s řed. jiný termín úhrady, může řed. rozhodnout o ukončení předškol.vzdělávání.

Je-li dítě v době podávání jídla přítomno v MŠ je stravováno vždy.

 

3.Evidence dítěte 

Při nástupu do MŠ vyplní rodiče Evidenční list dítěte. Rodiče nahlásí každou změnu v uvedených údajích (telefon, trvalé bydliště). Potvrzení o pravidelném očkování a zdravotním stavu dítěte je vyplněno lékařem na žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Informace o dětech jsou důsladně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněným orgánům státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

4.Provoz a vnitřní režim školy  

Provoz mateřské školy je od 6.30 hod. do 16.30 hod.

Děti obvykle přicházejí do MŠ do 8.30 hod., jinak po dohodě s učitelkou podle potřeby rodičů.Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Do 7.30 hod. se děti scházejí v první třídě a potom se rozdělují do jednotlivých tříd. Do kolektivu dětí patří pouze  zdravé dítě.Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění,tuto skutečnost neprodleně ohlašte MŠ.Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ / teplota, zvracení, bolest břicha.../ jsou rodiče telef.informováni a vyzváni k zajištění další zdrav.péče o dítě.

Rodiče jsou povinni si dítě vyzvednou rovněž osobně u učitelky ve třídě.

Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají pedagogické pracovnice, a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.

Odchod dítěte z mateřské školy v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být výslovně uveden v Evidenčním listě pro dítě v mateřské škole.Nezletilým osobám (sourozencům) bude dítě předáno pouze na základě písemného souhlasu rodičů – tiskopis si vyzvedněte u uč.

V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.Činnosti řízené pedagogem probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce uč. s dětmi a vycházejí z potřeb a zájmu dětí. Každodenně je uskutečňován pobyt venku se zaměřením na pohybovou aktivitu dětí.Přesnídávka je dětem podávána v 8.45 hod., oběd v 11.45 hod., svačina v 14.30 hod.Odpočinek vychází z individ.potřeb dětí.Odpočívají při čtené nebo reproduk.pohádce a postupně se mohou zapojit i do klidových aktivit.

 

5.Další práva, povinností dětí a rodičů

Rodiče mají právo:
 •          na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí
 •          na konzultaci výchovných a jiných problémů svého dítěte s uč. nebo řed.
 •          projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ
 •          přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
 •          po dohodě s uč. být přítomni výchovné činnosti ve třídě
 •          na diskrétnost a ochranu informací, týkající se jejich osobního a rodinného života
 •          požádat o indiv. úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ

 

Dítě má právo:
 •          být respektováno jako jedinec ve společnosti
 •          aby mu byla společností poskytována ochrana
 •          na emočně kladné prostředí a projevení lásky
 •          být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu
 •          být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život 

Rodiče jsou povinni oznamovat škole údaje do školní matriky(evidence dětí) a s tím souvisí i povinnost oznámit v průběhu celé docházky dítěte do mateřské školy každou změnu, týkající se dítěte či zákonného zástupce / telef. číslo, bydliště /.

 

6.Prevence sociálně patologických jevů

Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky.
Škola je povinna oznámit orgánu soc.právní ochrany dětí, že dítě je týráno nebo zanedbáváno.
Ochrana před sociálně patolog.jevy je v MŠ řešena minimálním preventivním programem v ŠVP.

7.Další informace

 

Dítě v mateřské škole potřebuje: přezůvky/bačkory/, oblečení na pobyt venku, pyžamo, hrneček z UH na pitný režim do třídy, dle potřeby náhradní oblečení.

Děti jsou ve třídě vedeny ke stanoveným pravidlům a k dodržování pokynů zaměstnanců školy.

Informace o připravovaných akcích MŠ, termíny plateb jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatně dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.

Mateřská škola pracuje podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem

                     ,, ROK V  MATEŘSKÉ  ŠKOLE“

 " Vše, co potřebuji znát k životu, jsem se naučil v mateřské škole"

( Robert Fulghum)

 


Kontakt

Mateřská škola Vysoká nad Labem

Vysoká nad Labem 22
503 31 Vysoká nad Labem


tel.: 495580122