O mateřské škole

 
 

Provoz školy:         6.30 hod.  - 16.30 hod.
Adresa školy:         Mateřská škola Vysoká nad Labem
                                 503 31 Vysoká nad Labem, čp. 22
Telefonní číslo:      495 580 122
E-mail:                   msvysoka@email.cz
Počet tříd:              2
Počet dětí:             50
Zřizovatel školy:    Obec Vysoká nad Labem  

 

V naší pedagogické práci stavíme do středu zájmu dítě jako jedinečnou osobnost se všemi jeho potřebami a rozvoj individuality každého dítěte. Snažíme se, aby každý den v mš byl pro děti něčím zvláštním a zajímavým, abychom se zde cítili dobře. Dítě tráví v mateřské škole většinu dne, proto se snažíme vytvářet prostor pro uspokojování všech jeho potřeb – náklonnosti, lásky, bezpečí. Je důležité mít vedle sebe někoho, kdo mě, budu-li potřebovat, pohladí, pochová, pochopí. 
Přejeme si, aby každé dítě bylo zde především spokojené, všestranně rozvíjené a dobře připravené pro celý život, tedy i pro vstup do základní školy.

Naším cílem je:

 •   rozvoj dítěte po stránce rozumové, citové a sociální
 •   uspokojení potřeby bezpečí, lásky, náklonnosti, porozumění, uznání a potřeby seberealizace
 •   podporovat duševní pohodu dětí
 •   pomáhat dítěti najít si kamarády
 •   vzdělávání rozvíjet přirozenou cestou
 •   podněcovat chuť dítěte objevovat a zkoumat
 •   učit se samostatně myslet, aktivně poznávat a samostatně rozhodovat
 •   nebát se komunikovat, uplatňovat své myšlenky, pocity a potřeby
 •   vnímat morální hodnoty v reálných situacích
 •   spolupracovat a spolupodílet se na společných činnostech
 •   rozvoj tvořivosti a estetického cítění
 •   motivace k aktivnímu poznávání a prožitkům

Vzdělávání probíhá podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání

ROK  V MATEŘSKÉ  ŠKOLE


Zaměřujeme se především na ekologickou výchovu s cílem vychovávat v dětech kladný vztah k přírodě a na pohybovou aktivitu dětí. Umožňují nám to vhodné přírodní podmínky – les, zahrada, rybník. Vzdělávací program neustále rozvíjíme. Velký důraz je kladen na tzv. prožitkové učení. Děti se učí tak, že konají, jednají a prožívají. 
Vlastní zkušenost je ten nejdůležitější základ, na kterém se dá stavět. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Nezapomínáme také na naplňování osobnostně sociálních cílů, které se prolínají každodenními činnostmi, a není třeba je specificky plánovat, naplňují se denně.
Hlavním cílem je též individuální přístup k dětem, respektovat věkové rozdíly ve třídě.Heterogenní skupina dětí je přirozenější a lépe odráží přirozené společenské prostředí. Starší děti ve smíšené třídě jsou samostatnější, mají pocit důležitosti a odpovědnosti, mladší napodobují starší kamarády. Věkově smíšená třída významně přispívá k sociálnímu zrání dětí. Děti jsou k sobě ohleduplné, umí si vzájemně naslouchat, pomáhat, nevyskytují se projevy agrese. 

Za prvořadý úkol považujeme vytvořit v mateřské škole radostnou atmosféru plnou pochopení a pohody.

Pro zdravý vývoj dítěte a v rámci otužování zajišťujeme pravidelné saunování dětí.
Pro správnou výslovnost dětí zajišťujeme odbornou logopedickou péči.
Děti mají možnost navštěvovat kroužek anglického jazyka a kroužek hry na flétnu
Pro děti připravujeme i další aktivity:

 • divadelní představení
 • polodenní vycházky do lesa
 • oslavy, besídky, karneval
 • návštěva zš - předškoláci
 • výlety na kole - starší děti
 • školní výlety a další akce
Chceme, aby u nás byly děti šťastné a spokojené a aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti.

Kontakt

Mateřská škola Vysoká nad Labem

Vysoká nad Labem 22
503 31 Vysoká nad Labem


tel.: 495580122